داره صبح ميشه
تو واقعا کی می خوابی؟ ‎· farbod
ميبينى فربد!؟ من كلا يا سركارم يا بيدارم! خودمم نميدونم كى ميخوابم@farbod ‎· Selene
جدی ها، تو از منم بدتری ‎· farbod
ريدم به اين زندگى@farbod ‎· Selene