داره صبح ميشه
تو واقعا کی می خوابی؟ ‎- farbod
ميبينى فربد!؟ من كلا يا سركارم يا بيدارم! خودمم نميدونم كى ميخوابم@farbod ‎- Selene
جدی ها، تو از منم بدتری ‎- farbod
ريدم به اين زندگى@farbod ‎- Selene