اژانس گرفتم برم خونه! يه جنازه ى سيار ميباشم! شما چه خبر؟!