يه روزم از فرجام برجام گذشت! من هنوز شوهر گيرم نيومدااا