فکر کنم قراره امروز برجام اجرایی بشه که فرفری دوباره پیدا شد