ولی بی‌شوخی فرفر مسیر زندگی من رو تغییر داد
آره اولین کروکی ای که پلیس راهنمایی رانندگی هم در ایران کشید بعد از همین تغییر مسیر تو بود :D ‎- FOTROS
چطور؟ ‎- Florette
از لحاظ دوستی‌هایی که شکل گرفت ‎- Seltoon