ولی بی‌شوخی فرفر مسیر زندگی من رو تغییر داد
آره اولین کروکی ای که پلیس راهنمایی رانندگی هم در ایران کشید بعد از همین تغییر مسیر تو بود :D ‎· FOTROS
چطور؟ ‎· Florette
از لحاظ دوستی‌هایی که شکل گرفت ‎· Seltoon