#sinceFFdied من درست روزی که فرفر مرد رابطه رو آغاز کردم و امروز که به ما بازگشته دو هفته س سر زندگیم هستم. در نبود فرفر همه مراحل آشنایی تا ازدواج گذشت... فک کنم فرفر بود مزاحم میشد :))
دقیقا سر حرف اینطوری باز شد که چه خبر... گفتم یه سایت بود با دوستام توش بودیم فردا منهدم میشه :)))) ‎- shadise
اون مرحوم تا لحظه ی مرگ هم در حال انجام کار خیر بود :))) ‎- soshyans
شادی :)) ‎- Amoon ╭•⊰✿
:))) خوب شد تعطيل شد پس :دي ‎- 3pid
ئه شادی اومدییی ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
بله سوشیانس :)) ‎- shadise
آمون:دي / بله اصن سپيد :)) / بله هالههه مرسي ‎- shadise
عه پس من خروج کنم ‎- تدوین گر
عجب :) ‎- پرگار