#sinceFFdied من درست روزی که فرفر مرد رابطه رو آغاز کردم و امروز که به ما بازگشته دو هفته س سر زندگیم هستم. در نبود فرفر همه مراحل آشنایی تا ازدواج گذشت... فک کنم فرفر بود مزاحم میشد :))
دقیقا سر حرف اینطوری باز شد که چه خبر... گفتم یه سایت بود با دوستام توش بودیم فردا منهدم میشه :)))) ‎· shadise
اون مرحوم تا لحظه ی مرگ هم در حال انجام کار خیر بود :))) ‎· soshyans
شادی :)) ‎· Amoon ╭•⊰✿
:))) خوب شد تعطيل شد پس :دي ‎· 3pid
ئه شادی اومدییی ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
بله سوشیانس :)) ‎· shadise
آمون:دي / بله اصن سپيد :)) / بله هالههه مرسي ‎· shadise
عه پس من خروج کنم ‎· تدوین گر
عجب :) ‎· پرگار