ارش را پیداش کنم بگم بیاد مثل قبل مراسم شب جمعه فرفری هم راه بندازه که تکمیل میشه :دی