الان دارم پشتیبانی سیستمم را میکنم مشتری باگای اینجارا میگه بعد طلب کارم هست خداییز زور نیست ما الان با همه باگاش خوشحالیم ولی اونا شاکین :دی
سلام دادا :)) ‎- Dice Marshal
خوبی دادا؟ ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
گوربونت ‎- Dice Marshal