خداییش باگ های کد نویسی تابلویی داره ولی با تمام کاراش دمش گرم
با گروتار؟ ‎- Dice Marshal
اشباه شد ‎- Dice Marshal