خداییش باگ های کد نویسی تابلویی داره ولی با تمام کاراش دمش گرم
با گروتار؟ ‎· Dice Marshal
روتار؟ ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
اشباه شد ‎· Dice Marshal