اقا چقدر باحاله طرف توی سوالش نوشته من یکی از اعضای کامیونیتی فرفر ترکیه هستم یعنی فقط ما نیستیم که بدن درد گرفته بودیم ترکیه ای هام همین وضعا داشتن :دی
کاشف به عمل امدم که ایتالیا هم کامیونیتی فرفر داره :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛