به مناسبت افتتاح فرفر جدید امشب با بچه ها داریم میریم خونه ممد عرق و جوجه بزنم به بدن :دی
ممد :)))) ‎· نومیا
بریم :))) ‎· Mamad