رفتم فیش اند چیپس راستشا بخواید خوشمزه بودا ولی اخرش هیچی کبابی نمیشه :دی