توی اون فرفر خدابیامرز من دایرکت نداشتم توی این یکی هم همین وضعه هههعییییی :دی