مرخصی هایی به بهونه امتحانات گرفتم ولی بیشتر به استراحت نیاز داشتم که مرخصی گرفتم وگرنه من کی درس خوندم که حالا دفعه دومش باشه :دی