یه مشت گشاد احمق دورمون جمع شدننمیشه یک دقیقه استراحت کرد یا درس خوند