خیلی دلم میخواد همه چیزا به ارنجم حواله بدم ولی خوب نمیشه