امتحانا گند زدم توش حالا امدم شرکت یکم با 4نفر سراکله بزنم قر بزنم تخلیه بشم :دی