اقا میخوام برم فیل کانف اصفهان ببینم دنیا شکست قبل از موفقیت ادمای پولدار چجوری بوده ؟