روش اپلود کردن عکسش از مدل های من درباری هست کاملا دولوپراشا درک میکنم و از اون بیشتر مشتری های خودما درک میکنم که مجبورن با روش های من در باری من کنار بیان