و دوباره عدم مسئولیت پذیری افراد در ایران بعد بگید مملکت درست حسابیه خود مردم به ارنجشون گرفتن همه چیزا