اقا ادم وقتی پس اندازشا خرج میکنه انگار میخوان یه تیکه از وجودشا بگیرن تو روحشون
پول مهم نیست ... وقت آدم نابود نشه ‎- Dice Marshal
دایس نه سرمایه گذاری غیر مستقیم کردم اگر بابام لاکارم نکنه ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛