یعنی روز 5شنبه هم باید بریم دنبالی یه لقمه نون توف تو این زندگی