ایول شب جمعه ای کامنتای ادم 69 بشه این خودش نشونه است هععییی :دی