من موندم توی این اصفهان خراب شده روز جمعه یدونه مرکز عکس opg دندون نباید باز باشه؟