خوب اینم از صبح شنبه هر جا میرم میگن تا ساعت 10 کسی کار نمیکنه مملکت نیست که همه گشاد دور هم جمع شدن بعد میگن چرا توی دنیا همه پیشرفت کردن ما همونی که بودیمم نیستیم