اقا اون دکمه مورد نظر را بچلونین ما اینجا وسط شرکت نشستیم عکس ناجور میاد همکارا بد نگاه میکنن :دی