از صبح ترس پیدا کردم برای جمعه که میخوام برم دندونما عمل کنم فکر نمیکردم اینقدر ترسو باشم توی دندون پزشکی