دیگه خسته شدم در اولین قدم اصلاح بر انگیز در زندگی میرم موهاما کوتاه میکنم و برخی عملیات های خرکی انجام میدهم