امروز یه گردا خاک اساسی کردم بدجور توی شرکت اخرشم کنترل از دستم در رفت یه حرف ناجو از دهنم زد بیرون
بی ادب ‎· نومیا