اقا ما بشینیم پای این سمینار تا اخر هفته دیگه بیشتر وقت ندارم و کلی چیز که باید بگردم پیدا کنم و بنویسم