الان بهترین زمان برای دیدن فیلم و نوشتن سمینار میباشد تمام :دی