بچه ها از شرکت زنگ میزنن احوال پرسی میکنن میخوان زودتر برمگردم دوباره مثل بز کار کنم ولی نمیدونن که این برگشتن مثل قبل نیست
چرا رفتی چرررراااااا من بی قراررررممممممممممممم:دی ‎· مستانه