Avatar for shahram_soft
چند وقته خاطره از خدمت برای بچه های شرکت تعریف نکردم خوبه فردا که میرم چند تا خاطره درست حسابی تعریف کنم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10