چند وقته خاطره از خدمت برای بچه های شرکت تعریف نکردم خوبه فردا که میرم چند تا خاطره درست حسابی تعریف کنم