Avatar for shahram_soft

در فرفر قدیم چقدر صبح که میرفتم پادگان خاطره مینوشتم ولی حیف دوران عجیبی بود هنوز نمیدونم چقدر بد بود ولی دوران استراحت و خواب و بیخیالی بود برای من انرژی برای چند سال بعدش جمع میشد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10