در فرفر قدیم چقدر صبح که میرفتم پادگان خاطره مینوشتم ولی حیف دوران عجیبی بود هنوز نمیدونم چقدر بد بود ولی دوران استراحت و خواب و بیخیالی بود برای من انرژی برای چند سال بعدش جمع میشد