خوب اینم از نتیجه تست من ولی فکر میکردم ادم بهتری باشما