بعد این چند روز کی حال داره فردا بره سرکار تلاش خود را میکنم که زود برگردم البته امید وارم