حس خارجی بودن دارم وقتی دوشنبه اولین روز کاری هفته است برام :دی