دارم تمرکز میکنم جواب خر بازی های احمقانه بقیه را ندم و بیخیال باشم از درد دندون بد تره این بیخیال شدنه