اقا یه کار نیست تا 2ظهر بریم و بیایم فقط؟ خسته شدم از این همه خر حمالی اخرشم از یه دربون بانک کمتر پول بدن