امروز نرفتم شرکت مثلا بشینم این سمینار را تمامش کنم بره پی کارش ولی خوب هیچی بهتر از حوله رفتن نیست :دی