ومپایر دایریز و اورجینالز جدید را هم گرفتم بشینم ببینم روحم تازه بشه