امروز از دانشگاه که برگشتم جاتون خالی توی راه رفتم گلپایگان یه دل سیر کباب خوردم بعد از یک هفته از عمل دندونم اولین غذایی که تونستم بخورم بود