ومپایر دایریزا که میبینم اصلا میرم توی یه دنیای دیگه و ساعت مثل چی سریع میگذره اصلا نمیتونم گذر زمان را وقتی یان فیلما میبینم حس کنم