استرس که میگیرم حالت تهوع پیدا میکنم فکر کنم حامله ام
@mousaviam2 مرسی از اصلاح ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
خواهش میکنم @shahram_soft ‎- جولیا پندلتون