خیلی خوشحالم که اونایی که نبایند توی این مکان نیستن وگرنه نمیشد اینقدر راحت حرف زد والا :دی