هفته جدیدی را شروع میکنم به امید داشتن هفته ای ارام و پر از موفقیت های بسیار
خوبی رفیق اصفهانی؟ ‎· Nanii
ممنون شما خوبی؟ یعنی من از چند صد کیلومتری معلومه اصفهانی هستم با خودم لوگوی اصفهان را جابجا میکنم :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
نه اگه یادت باشه فرفر در مورد شهرتون خیلی حرف می زدیم. چون منم یه دوست اصفهانی داشتم ‎· Nanii
@nanii: اهان ایول یه چیزای توی ذهنم هست :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛