سیستم امتیاز دهی شرکت نتیجه هاشا داده داریم مثل بچه ها نمره های همدیگه را میپرسیم یعنی سیستم از این مسخره تر وجود نداره