امروز در یک حرکت انتحاری یه سیستم جدید توی سیستم عملیاتی کردم و فقط دیروز بچه ها همه باهام همکاری کردن امید وارم تا اخرش همین وضع باشه تا یه اعتباری توی شرکت من بگیرم