پس از یک هفته خیلی سخت و پر از استرس خونه هستم البته اخرش خوب نبود ولی خوب درس خوبی داشت توش