حالا کی حال داره بره عقد هنوز نه حموم رفتم نه ریشاما زدم اصلا کشادی زیادی دارم
ایشالا عروسی خودت:دی ‎- Aliusha
ایشالا عروسی خودت:دی ‎- Aliusha ‎- Mamad
@aliusha: نفرین نکنین :دی @mirzaie ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛